Algemene Voorwaarden Eenmetjezelf , Yana Art, Blijvend in Balans en equi-Valence en Liquid Diamonds


Algemene Voorwaarden Eenmetjezelf & Yana Art: Bovenaan
Algemene Voorwaarden Liquid Diamonds: Er onder

Algemene Voorwaarden Eenmetjezelf & Yana Art:

ARTIKEL 1.          PARTIJEN EN BEGRIPPEN

1.1        Eenmetjezelf &Yana Art, waaronder Equi-Valence en Blijvend in balans, staat onder onderneming YANA ART die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 68013302. In deze algemene voorwaarden ook wel “Opdrachtnemer”. 

1.2        Klant: de (rechts)persoon aan wie Yana Art/Eenmetjezelf haar diensten verleent.

1.3        Opdrachtgever: de (rechts)persoon of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Yana Art/Eenmetjezelf heeft verstrekt. Opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Yana Art/Eenmetjezelf Opdrachtgever (de te factureren entiteit) en Klant (zij die de dienst afneemt Yana Art/Eenmetjezelf.) kunnen dezelfde entiteit zijn.

1.4     Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever tot het verlenen van een of meerdere diensten, elke wijziging of aanvulling daarop (ook wel: “Opdracht”), evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht. Ook wel “overeenkomst”.

1.5        Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht.

ARTIKEL 2.         TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Yana Art/Eenmetjezelf

2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Yana Art/Eenmetjezelf voor uitvoering van de Opdracht derden ingeschakeld worden.

2.3     De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3.         AANBOD, OFFERTES EN HET VERLENEN VAN DE OPDRACHT

3.1         Al het aanbod en alle offertes van Yana Art/Eenmetjezelf  hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Yana Art/Eenmetjezelf is niet aan aanbod en offertes gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van het aanbod schriftelijk worden aanvaard. Wordt het aanbod binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Yana Art/Eenmetjezelf zich het recht voor het aanbod te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.2         Offertes van Yana Art/Eenmetjezelf zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door (toekomstig) Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de Opdracht aan Yana Art/Eenmetjezelf verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Yana Art/Eenmetjezelf zich het recht voor om de met Opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

3.3         Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Yana Art/Eenmetjezelf genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging, zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Yana Art/Eenmetjezelf overeengekomen dienstverlening en Opdrachtgever.

3.4         Een uit delen samengestelde offerte verplicht Yana Art/Eenmetjezelf niet tot het daadwerkelijk verlenen van elk deel daarvan. Yana Art/Eenmetjezelf  en Opdrachtgever komen altijd overeen welke delen van de offerte daadwerkelijk uitgevoerd worden.

3.5     Indien Opdrachtgever extra dienstverlening wenst die buiten het aanbod of de offerte van Yana Art/Eenmetjezelf valt, dan dient hij contact met Yana Art/Eenmetjezelf op te nemen en eventueel door Yana Art/Eenmetjezelf bepaalde meerprijs te betalen.

ARTIKEL 4.         TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

4.1         In de offerte van Yana Art/Eenmetjezelf staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Yana Art/Eenmetjezelf. voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

4.2         De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief overige voor de Opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

4.3     Yana Art/Eenmetjezelf is gerechtigd haar prijzen tussentijds te verhogen. Prijsverhogingen worden altijd minstens één maand van te voren aangekondigd. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien hij het niet eens is met de prijsverhoging.

ARTIKEL 5.         VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

5.1         Opdrachtgever streeft ernaar dat het in de Opdracht overeengekomen aantal Klanten ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Yana Art/Eenmetjezelf overeengekomen dienstverlening. Als het aantal Klanten uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen, dan is Opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging zoals met Yana Art/Eenmetjezelf overeengekomen.

5.2         Als een Klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Yana Art/Eenmetjezelf, ingevuld worden door een ander. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is, dan wordt aan Opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3        Opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Yana Art/Eenmetjezelf nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Dit doet Opdrachtgever binnen de door Yana Art/Eenmetjezelf gewenste termijn, in gewenste vorm en op gewenste wijze. Als Yana Art/Eenmetjezelf er om vraagt, dan verstrekt Opdrachtgever aan Yana Art/Eenmetjezelf op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.

5.4     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

5.5     Yana Art/Eenmetjezelf is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Yana Art/Eenmetjezelf uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens.

5.6     Stelt Opdrachtgever de gevraagde informatie, gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Yana Art/Eenmetjezelf haar werkzaamheden opschorten. Eventuele extra kosten die Yana Art/Eenmetjezelf hiervoor moet maken, zijn voor Opdrachtgever.

5.7         Het door Opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Yana Art/Eenmetjezelf

ARTIKEL 6.         VERPLICHTING OPDRACHTNEMER

6.1         Yana Art/Eenmetjezelf  zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Yana Art/Eenmetjezelf heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Yana Art/Eenmetjezelf niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Opdrachtgever en/of Klant gestelde doel.

ARTIKEL 7.         DERDEN

7.1       Yana Art/Eenmetjezelf kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Yana Art/Eenmetjezelf kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.

7.2    Yana Art/Eenmetjezelf is nooit aansprakelijk voor schade die wordt verricht door ingeschakelde derden.

ARTIKEL 8.         TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

8.1         Als er vanuit de Opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de Opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Yana Art/Eenmetjezelf. de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

ARTIKEL 9.         DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

9.1         De duur van de Opdracht staat vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging.

9.2        Na het verstrijken van de duur van de Opdracht kan Klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht, zoals bijvoorbeeld overgebleven coachinguren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 10.         TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

10.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen. Dit kan mede wanneer één van hen de overeenkomst niet nakomt. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

10.2    In geval van tussentijdse beëindiging, geldt er een opzegtermijn van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

10.3.     Als door Opdrachtgever tot tussentijdse beëindiging wordt overgegaan vanwege niet-nakoming door Yana Art/Eenmetjezelf dan blijft Yana Art/Eenmetjezelf recht op betaling behouden van al haar tot aan de beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.

10.4         Als door de Opdrachtgever tot tussentijdse beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan niet-nakoming door Yana Art/Eenmetjezelf , dan blijft Yana Art/Eenmetjezelf  recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom behouden, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. 

10.5        Als door Yana Art/Eenmetjezelf tot tussentijdse beëindiging wordt overgegaan, dan behoudt Yana Art/Eenmetjezelf in dat geval aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

10.6     Yana Art/Eenmetjezelf  is niet gehouden tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever dan wel Klant indien zij de overeenkomst tussentijds beëindigt.

10.7      Artikel 5 lid 2 is van overeenkomstige toepassing in geval van tussentijdse beëindiging.

ARTIKEL 11.         ANNULERINGSKOSTEN

11.1       Als een (deel van de) opdracht, om redenen die niet aan Yana Art/Eenmetjezelf toe te rekenen zijn, door Opdrachtgever dan wel Klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringskosten zoals vermeld in bijgevoegde tabel. Het percentage wat in de tabel staat, is het percentage van de opdrachtsom dat Opdrachtgever aan Yana Art/Eenmetjezelf verschuldigd in geval van annulering.

 

Vb.1: Klant annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3

Vb.2: Een geplande halve dag coaching wordt door Klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3: Een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

ARTIKEL 12.          FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

12.1       De kosten voor geleverde diensten door Yana Art/Eenmetjezelf worden door Yana Art/Eenmetjezelf door middel van een digitale factuur aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Yana Art/Eenmetjezelf. vrij om het hele bedrag van de Opdracht in één keer in rekening te brengen of de opdrachtsom periodiek of in delen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.

12.2       Betaling door Opdrachtgever dient te worden voldaan voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

12.3       Na deze vervaldag is Opdrachtgever in verzuim en is zij aan Yana Art/Eenmetjezelf over het bedrag van de factuur de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de Opdracht bovendien door Yana Art/Eenmetjezelf  worden opgeschort zonder dat Yana Art/Eenmetjezelf. als gevolg daarvan ten opzichte van Opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Yana Art/Eenmetjezelf. in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

12.4       Als Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van een periodieke factuur of deelfactuur, dan is Yana Art/Eenmetjezelf gerechtigd de volledige opdrachtsom op te eisen.

12.5     Periodieke dan wel deelbetalingen kunnen slechts na akkoord van en bevestiging door Yana Art/Eenmetjezelf plaatsvinden. Als de periodieke of deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Fiberte B.V. gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.

12.6       Als Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Yana Art/Eenmetjezelf voldoet of als Opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Yana Art/Eenmetjezelf dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

12.7      In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Yana Art/Eenmetjezelf onmiddellijk opeisbaar en mag Yana Art/Eenmetjezelf haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

ARTIKEL 13.        OVERMACHT

13.1       Yana Art/Eenmetjezelf is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

13.2     Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, computerstoringen, softwarestoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

13.3    Opdrachtgever dan wel Klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Yana Art/Eenmetjezelf op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

13.4    In geval van overmacht aan de zijde van Yana Art/Eenmetjezelf zoekt Yana Art/Eenmetjezelf  samen met Opdrachtgever een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.

13.5     Klant brengt Yana Art/Eenmetjezelf zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Klant.

13.6    Wanneer Klant een afspraak wil verplaatsen of annuleren vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan is Yana Art/Eenmetjezelf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing of annulering in rekening te brengen.

13.7     In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

13.8     In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

13.9     In geval van overmacht is Yana Art/Eenmetjezelf niet gehouden tot betalen van schadevergoeding.

ARTIKEL 14.         AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARINGEN

14.1       Yana Art/Eenmetjezelf haar medewerkers en ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan Opdrachtgever en/of aan de Klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Yana Art/Eenmetjezelf geleverde dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Yana Art/Eenmetjezelf

14.2     Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

14.3    Opdrachtgever dan wel Klant vrijwaart Yana Art/Eenmetjezelf ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Yana Art/Eenmetjezelf ten behoeve van Opdrachtgever dan wel Klant zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 15.         INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

15.1       Yana Art/Eenmetjezelf behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de door haar vervaardigde werken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot cursusmateriaal.

15.2       Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yana Art/Eenmetjezelf door Yana Art/Eenmetjezelf vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst of het product.

ARTIKEL 16.         GEHEIMHOUDING

16.1       Yana Art/Eenmetjezelf is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.3     Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Yana Art/Eenmetjezelf is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever. Ook kan Opdrachtgever de overeenkomst in dit geval niet ontbinden.

16.4 Yana Art/Eenmetjezelf houdt geen digitaal dossier bij van haar cliënten bij. Zij maakt hooguit notities of een tekening op papier, waarbij een naam in codetaal staat die alleen zij kan lezen.
 Deze notities zijn voor een buitenstaander niet toegankelijk.

16.5 Het is mogelijk via een anoniem Facebook Account volledig anoniem geholpen te worden door Yana Art/Eenmetjezelf, waarbij de client geen naam hoeft te noemen.

ARTIKEL 17.          AUTEURSRECHT
17.1       Yana Art/Eenmetjezelf heeft auteursrecht op de door haar aangeboden werkboeken, journals, planners, foto’s, teksten en afbeeldingen die zij zelf gemaakt heeft.
Foto’s waar zij rechten op heeft gekocht of zelf heeft gemaakt mogen NIET overgenomen worden.

Wie materiaal overneemt, namaakt of betaald/onbetaald verspreidt,kan wordt daartoe vervolgd en zal oa een schadevergoeding moeten betalen.

Materiaal mag NIET worden gebruikt alsof het door een derde partij zelf is vervaardigd/samengesteld, en mag ook NIET digitaal worden bewerkt of ontdaan van het beeldmerk.

 

ARTIKEL 18.         OVERIGE BEPALINGEN

18.1       Yana Art/Eenmetjezelf behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de Opdrachtgever en ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Yana Art/Eenmetjezelf van de volledige opdrachtsom.

18.2       Op de rechtsverhouding tussen Yana Art/Eenmetjezelf en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

18.3        Yana Art/Eenmetjezelf behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze aan Klant dan wel Opdrachtgever bekend zijn gemaakt. 

18.4         Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van kracht. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen voor de bepalingen die nietig of vernietigbaar zijn verklaard waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Algemene voorwaarden Liquid Diamonds

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aansprakelijkheid

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, en handelt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. 
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

Mevrouw M.I. Hettinga 31-03-1881 Overijssel Nederland

E-mailadres: info@liquiddiamonds.nl
Telefoonnummer: (06) 10 57 42 34
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
KVK: 68013302


Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Typfouten van prijzen voorbehouden. Indien een typfout van toepassing is kan Liquid Diamonds eenzijdig met terugwerkende kracht de prijs wijzigen, informeer het de klant en zal het aankoopbedrag terstond aan de klant terugstorten. 
5) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Liquid Diamonds zal vooraf overleggen over een vervangend artikel. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Indien u heeft gekozen voor de ‘standaard verzending’ ontvangt u de bestelling via brievenbuspost. 

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

Artikel 13 - Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
5. Wanneer u Billink Achteraf betalen als betaalmethode heeft gekozen ontvangt u van Billink een E-Factuur met de betaalspecificaties. U kunt uw betaling verrichten aan de hand van deze e-mail.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Liquid Diamonds sieraden sluit zich uit voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van sieraden. Kaya sieraden zijn niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar en moeten ten alle tijden onder toezicht gedragen worden. Kayasieraden.nl sluit zich uit voor aansprakelijkheid van (allergische) reacties op sieraden en alles wat hieruit kan voortvloeien.

Artikel 17 - Custom made
Bij het geven van een custom made opdracht kunt u binnen 1 dag annuleren. 
Hierna is annuleren niet meer mogelijk. 
Bent u niet tevreden over de schilderingen die worden gemaakt, dan mag u dit laten weten en Marit zal er nog 2 a 3 maken, waar u uit kunt kiezen. 
Wanneer u na 6 schilderingen nog niet tevreden bent kan Marit ervoor kiezen de opdracht terug te geven.